Inka Hannula

ARTIST STATEMENT (in English below)

Olen maalauksen, performanssin ja mediataiteen parissa työskentelevä taiteilija. Rakastan värejä, absurdeja tarinoita, japanilaisia animaatioita, venäläisiä kansansatuja ja steppitanssia. Inspiroidun luonnosta, taidenäyttelyistä ja musiikista.

Maalaan akryylillä kankaalle ja erilaisille levyille. Maalaan omia teoksiani sekä yhteismaalauksia kuvataiteilija Teemu Raudaskosken kanssa. Suunnittelen ja toteutan työparien ja -ryhmien kanssa tanssia, maalausta ja musiikkia yhdisteleviä videoteoksia. Vaihtelen metodeja ja konseptia tilanteen, tunteen ja kontekstin mukaan.

Oli metodi mikä tahansa, työskentelytapani on intuitiivinen ja improvisoiva, en suunnittele teoksia etukäteen. Taiteen tekemisessä mielestäni kiinnostavinta on prosessi. Matka lähtöpisteestä valmiiseen teokseen ja kaikki mitä sen aikana tapahtuu; yllättävät juonenkäänteet, sattumat, virheet, vahingot ja muut uusia oivalluksia ja ratkaisuja vaativat asiat. Paras prosessi on yllätyksellinen seikkailu, jossa pölytetään maneereja ja hypellään epämukavuusalueilla. 

Olen tällä hetkellä erityisen kiinnostunut taiteiden ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta; sekä tanssin ja maalauksen yhdistämisestä että kahden ihmisen intuitiviisen työskentelyn kautta syntyvästä taiteesta. Olen sekä omien että yhteismaalaustemme suhteen pohjattoman utelias. Innostun aloittamaan uuden maalauksen, koska haluan nähdä miltä alitajunnassani tai yhteisessä tajunnassamme näyttää. Työparin tai ryhmän kanssa prosessi ja tekemisen dialogisuus korostuvat. Yhdessä tehdessä on sattumalla enemmän tilaa, ja sen rooli tekemisen määrittävänä elementtinä on suuri. Miltei yhtä kiinnostava on lopulta katsojan rooli teoksessa, sen tulkinta ja uusien tarinoiden löytäminen.

Kuvaan taiteessani elämää ja sen eri värejä. Ikäänkuin jonkinlaista rinnakkaistodellisuutta, jossa aika etenee samaa tahtia kuin omassani, mutta kuitenkin omalla reitillään. Maalausteni tiloissa ja maisemissa kaikki on mahdollista; tilanne voi olla yhtä aikaa surrealistinen, abstrakti, naivistinen tai absurdi, mutta kuitenkin ja ehkä myös siksi, jollain tavalla hyvinkin tuttu.


----------------

I'm a Finnish artist. I work with visual arts, performance and media art. I love colors, absurd stories, Japanese animations, Russian folk tales and tap dancing. I get inspired by nature, art exhibitions and music.

I paint with acrylic on canvas and different boards. I make my own paintings and co-paintings with visual artist Teemu Raudaskoski. I design and execute video works that combine dance, painting and music by working with groups and other artists. I vary methods and concepts according to the situation, feeling and context.

Whatever method I choose, my way of working is intuitive and improvisational, I don’t plan works in advance. I think the most interesting thing about making art is the process. The journey from the starting point to the finished work and everything that happens during it; all surprises, coincidences, mistakes, damages, and other things that require new insights and solutions. The best process is a surprising adventure.


In my art I describe life and its different colours. It’s like some kind of parallel reality where time progresses at the same pace as mine, but still on its own route. In the spaces and landscapes in my paintings anything is possible; the situation may be surreal, abstract, naive, or absurd, but still, and perhaps thats why, in some way very familiar.

email: inka.hannula(at)gmail.com

instagram: @inkahannula